Handelsbetingelser og privatlivspolitik

PARTER

(1) Lix Technologies ApS er et selskab registreret i Danmark, CVR nr. 36903376 (herefter Lix); og

(2) Abonnenten er en person, som er registreret som abonnent i Lix' system ved tilmelding til Tjenesten (herefter Abonnenten).

(3) Lix og Abonnenten vil herefter kumulativt blive benævnt Parterne og individuelt hver i sær som Part.

(4) Nærværende aftale udgør i det hele Lix' Abonnementsvilkår, herefter benævnt Vilkår eller Vilkårene.

BAGGRUND

Lix udbyder en online webbaseret tjeneste for Abonnenter, som giver Abonnenterne adgang til digitalt indhold gennem Lix' software, herunder navnlig digitale bøger fra et udvalg af forlag, fungerende som en online-tjeneste (herefter Tjenesten).

Indholdet vil hovedsageligt bestå af lærebøger og andre former for undervisningsressourcer (herefter Publikationer), men også indhold skabt af Abonnenten ved hjælp af Tjenestens funktioner, f.eks. noter. Tjenesten er en onlinetjeneste, og indholdet vil være tilgængeligt online via Lix' software og kun tilgængeligt offline via Lix' software med visse begrænsninger.

Disse Vilkår fastsætter de vilkår og betingelser, hvorunder Tjenesten kan bruges af Abonnenten samt Parternes rettigheder og forpligtelser. Ved at indgå en abonnementsaftale med Lix er disse Vilkår accepteret af Abonnenten. Abonnenten accepterer at overholde Lix' online retningslinjer for brug af Tjenesten og ikke at bruge Tjenesten på nogen måde, der ikke udtrykkeligt er tilladt efter disse Vilkår.

1. ABONNENTENS RETTIGHEDER

1.1 Brugsret. I henhold til Vilkårene giver Lix Abonnenten en begrænset, ikke-eksklusiv, opsigelig licens til at gøre personlig, ikke-kommerciel brug af Tjenesten og Publikationer købt af Abonnenten og gjort tilgængelige via Tjenesten i Abonnentens land. Abonnenten erhverver ingen ejendomsrettigheder til Software, apps og Publikationer, men licenseres til Abonnenten, og Abonnenten kan ikke på nogen måde tildele, overføre eller underlicensere rettigheder efter disse Vilkår til tredjepart. Brug af Tjenesten til kommercielle formål eller i offentlig sammenhæng er ikke tilladt, og enhver kopiering, offentliggørelse eller distribution af indholdet og Publikationer til tredjepart uden for Tjenesten er forbudt.

1.2 Begrænsninger. Abonnenten er ikke berettiget til at forsøge at skaffe sig adgang til dele af Tjenesten, som Abonnenten ikke umiddelbart har adgang til, herunder de underliggende databaser og lignende eller forsøge at foretage reverse engineering af software eller skaffe sig adgang til publikationer, som Abonnenten ikke har betalt for. Abonnenten må ikke bruge Tjenesten på anden måde, end hvad den er beregnet til. Dette omfatter en forpligtelse til ikke at forsøge at udskrive eller kopiere Publikationer tilgængelige via Tjenesten, download af Publikationer, medmindre denne funktion er tilgængelig, udlevere brugernavn og adgangskode til tredjemand, omgå de tekniske foranstaltninger, der beskytter Tjenesten og Publikationer mod krænkelser af rettigheder, herunder beskytter mod kopiering, reproduktion, eller på anden måde at bruge Tjenesten og systemet i strid med lovgivningen. Overtrædelse af ovennævnte begrænsninger betragtes som en væsentlig misligholdelse, der berettiger Lix at lukke adgang til Tjenesten og til at ophæve Abonnentens abonnement.

1.3 Immaterielle rettigheder. Lix og Lix' leverandører, herunder forlag, bevarer ejerskab samt alle immaterielle rettigheder (ophavsret, varemærker, patenter, mv.) af og i tilslutning til alle kopier af softwaren (herunder kildekode), apps, brugte varemærker, navne, logoer, Publikationer og alt tilgængeligt indhold selv efter installation eller download på Abonnentens udstyr. Abonnenten tildeles ikke på nogen måde i medfør af disse Vilkår immaterielle rettigheder til noget materiale, herunder software og Publikationer eller dele heraf.

2. ABONNEMENTSTYPER OG BRUG AF TJENESTEN

2.1. Abonnementer – Light eller Premium. Adgang til Tjenesten er betinget af, at Abonnenten har et gyldigt abonnement. Abonnementet kan enten være et Light-abonnement med begrænset funktionalitet eller et Premium-abonnement med udvidet funktionalitet. Funktionaliteten til rådighed for hver type abonnement er angivet på Lix' hjemmeside. Når Abonnenten har købt adgang til en bestemt Publikation vil Abonnenten få adgang til og en licens til den specifikke Publikation. Premium-abonnementet kræver, at Abonnenten betaler det månedlige Premium-gebyr. Sker der ikke behørig betaling, er Abonnenten berettiget til at suspendere Premium-tjenesterne og konvertere abonnementet til et Light-abonnement, og ved væsentlig misligholdelse af betalingsforpligtelserne kan Lix ophæve abonnementet.

2.2 Udstyr og internetforbindelse. Abonnenten skal for at bruge Tjenesten bruge udstyr såsom PC, MAC, tablet eller lignende, som opfylder de tekniske minimumskrav, der til enhver tid fremgår af Lix' hjemmeside samt en internetforbindelse. Brug af udstyr, der ikke opfylder minimumskravene eller brug af en ustabil eller langsom internetforbindelse, kan medføre, at Tjenesten og softwaren ikke kan betjenes eller afvikles meget langsomt med negativ brugeroplevelse til følge. Grundet den teknologiske udvikling og/eller sikkerhedsmæssige årsager kan minimumskravene ændre sig med tiden.

2.3 Offline brug. Tjenesten kan bruges offline, hvis Abonnenten, mens Abonnenten var online, har angivet at Publikationen skal være tilgængelig i offline tilstand. Offline tilstand er dog tidsbegrænset og udløber, hvis Abonnenten ikke har været online og logget på Tjenesten i en periode på mere end 30 dage.

2.4 Brugernavn og adgangskode. Abonnenten vil være forpligtet til at angive et brugernavn og en adgangskode, når Abonnenten logger ind på Tjenesten. Abonnenten er ansvarlig for at holde disse oplysninger fortrolige og ikke lade nogen tredjepart få adgang hertil. Brugernavnet og adgangskoden må kun bruges af Abonnenten. Lix er berettiget til med behørigt varsel at anmode Abonnenten at ændre brugernavn eller adgangskode. Abonnenten accepterer, at en sådan ændring kan resultere i en mindre afbrydelse i Abonnentens brug af Tjenesten. Hvis Abonnenten på noget tidspunkt bliver opmærksom på eller har mistanke om, at en tredjepart misbruger Abonnentens brugernavn eller adgangskode, skal Abonnenten straks informere Lix herom. Hvis Abonnenten på nogen måde overlader brugernavn og adgangskode til en tredjepart betragtes sådan handling som væsentlig misligholdelse af disse Vilkår og abonnementet kan ophæves af Lix uden yderligere varsel.

2.5 Opdateringer og ny software. Opdateringer og nye versioner af Lix' software vil være tilgængelige fra tid til anden, og Lix opfordrer Abonnenten til løbende at opdatere softwaren, så snart nye opdateringer eller versioner er tilgængelige fra Lix. Lix kan ikke garantere, at Tjenesten vil fungere korrekt og med alle funktioner, hvis Abonnenten bruger ældre, ikke opdaterede versioner af softwaren. Opdateringer og nye versioner er gratis.

3. PRISER, BETALING OG FORNYELSE

3.1 Priser og Premium-abonnement. Alle abonnementsgebyrer og priser for Publikationer vil være tilgængelige på Lix' hjemmeside. Det månedlige Premium-gebyr skal betales som betingelse for at få adgang til Premium-abonnementet. Hvis Premium-gebyret ændrer sig med mere end 5 %, vil en sådan ændring tidligst træde i kraft efter 30 dages skriftligt varsel ved udgangen af ​​en kalendermåned.

3.2 Køb af Publikationer. Licens og adgang til Publikationer kræver, at Abonnenten køber adgang til den specifikke Publikation. Priserne for adgang til Publikationer vil altid fremgå, når der købes adgang. Adgangen gives til den specifikke Publikation (version, udgave, osv.) og ikke til fremtidige nye oplag/udgaver af Publikationen.

3.3 Betaling. Betaling kan kun ske online og med et godkendt kreditkort. Premium-abonnementet betales på månedsbasis og gennemføres automatisk hver måned, indtil Premium-abonnement slutter. Brug af Tjenesten kræver, at Abonnenten registrerer sine betalingsoplysninger via Tjenesten og holder alle betalingsoplysninger opdateret til enhver tid. Alle betalinger vil blive behandlet af en certificeret og autoriseret udbyder af betalingstjenester med et sikret og pålideligt betalingssystem. Alle betalingsoplysninger vil blive håndteret af en sådan sikker udbyder og dermed ikke gemt af Lix. Yderligere køb af Publikationer under brug af Tjenesten betales ved accept af den specifikke pris i forbindelse med køb af Publikationen.

3.4 Automatisk fornyelse af Premium-abonnementet. Medmindre Premium-abonnementet opsiges i henhold til § 4 nedenfor, vil Premium-abonnementet fornys automatisk på månedsbasis, og Abonnenten anerkender og accepterer, at betaling af det samlede månedlige Premium-abonnementsgebyr vil blive trukket via Abonnentens kreditkort i begyndelsen af hver måned.

4. FORTRYDELSESRET, OPSIGELSE OG OPHØR AF ABONNEMENT

4.1. Fortrydelsesret. Abonnenten har juridisk ret til at fortryde et køb af et Premium-abonnement eller en Publikation og modtage fuld tilbagebetaling for betalte Premium-abonnementsgebyrer eller for Publikationer inden for en periode på fjorten (14) dage fra købets afslutning (”Fortrydelsesfristen”) . Skulle Abonnenten ønske at udøve Abonnentens ret til at fortryde købet, skal Abonnenten inden udløbet af Fortrydelsesfristen informere Lix skriftligt om ønsket om at fortryde købet. En sådan meddelelse kan ske ved brev eller e-mail og skal angive, at Abonnenten ønsker at fortryde købet, Abonnentens navn, adresse, dato og det konkrete køb (købsdato og titel på Publikationen).

ABONNENTEN ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DEN JURIDISKE RET TIL AT FORTRYDE FRAFALDES AF ABONNENTEN, HVIS ABONNENTEN PÅBEGYNDER BRUGEN AF PREMIUM-ABONNEMENTET VED AT LOGGE IND MED BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE INDEN UDLØBET AF FORTRYDELSESFRISTEN. DET SAMME GÆLDER KØB AF ADGANG TIL PUBLIKATIONER, HVIS ABONNENTEN PÅBEGYNDER ONLINE BRUGEN AF DEN KØBTE PUBLIKATION INDEN UDLØBET AF FORTRYDELSESFRISTEN. Advarslen ovenfor bliver vist ved ethvert køb, og Abonnenten skal acceptere at give afkald på sin ret til at fortryde, hvis han begynder at bruge Tjenesten og/eller Publikationen inden udløbet af Fortrydelsesretten.

4.2 Opsigelse. Abonnenten kan opsige abonnementet når som helst, men Abonnenten skal betale alle udestående Premium-abonnementsgebyrer for den resterende abonnementsperiode. Opsigelse sker ved brug af Tjenestens "opsigelse"-funktionalitet. Abonnenten vil have adgang til Tjenesten, indtil udgangen af ​​den måned, hvori abonnementet blev opsagt. Lix kan opsige et abonnement med skriftligt varsel på 12 måneder til udgangen af ​​en måned. Opsigelse fra Lix' side kan ske enten via e-mail eller en meddelelse via Tjenesten.

4.3 Ophævelse på grund af misligholdelse. Hver af Parterne kan ophæve abonnementet straks ved skriftlig meddelelse til den anden Part, hvis den anden Part er i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser efter nærværende Vilkår, herunder betaling.

4.4 Force Majeure. Ingen af Parterne er ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse Vilkår, hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes årsager der ligger uden for Partens rimelige kontrol, herunder arbejdskonflikter, strejker, oversvømmelser, brand, lynnedslag, forsynings- eller kommunikationssvigt, jordskælv, hærværk, krig, terrorhandlinger, optøjer, oprør, embargo, hacking eller vedtagelser af retsregler.

4.5 Ophør. Ved ophør har Abonnenten ikke længere adgang til Tjenesten (opsigelse af Premium-abonnement vil kun resultere i konvertering til et Light-abonnement med begrænset funktionalitet), herunder ethvert offline-indhold. Efter ophør har Lix ret til at slette ethvert indhold uploadet eller registreret i Tjenesten af Abonnenten. Hvis Abonnenten opsiger, vil Lix stræbe efter at gemme Abonnentens indhold i en periode på 3 år efter ophør til senere adgang, skulle Abonnenten på et senere tidspunkt på ny ønske at indgå et abonnement med Lix. Hvis Abonnenten ønsker at få adgang til Tjenesten igen, skal Abonnenten indgå en ny abonnementsaftale, og Lix kan ikke garantere, at alt indhold tilgængeligt under det gamle abonnement stadig vil være til rådighed under et senere abonnement.

5. SERVICENIVEAU OG BEGRÆNSNING AF GARANTI OG ANSVAR

5.1 Serviceniveau. Lix vil gøre sig rimelige bestræbelser på at holde Tjenesten operationel og tilgængelig døgnet rundt. Dog kan Lix ikke garantere et specifikt operationsniveau eller oppetid, og tekniske vanskeligheder, sikkerhedstrusler eller vedligeholdelse kan fra tid til anden resultere i midlertidige afbrydelser af Tjenesten. Lix forbeholder sig ret til, til enhver tid, med eller uden varsel, at ændre funktioner og features i Tjenesten uden ansvar over for Abonnenten, forudsat at grundlæggende funktionalitet og adgang til erhvervede Publikationer opretholdes. Lix vil afhjælpe fejl og mangler inden for rimelig tid, men Lix kan ikke garantere nogen specifik respons- eller afhjælpningstid.

5.2 Ingen Garanti. Selvom Lix bestræber sig på at yde den bedste service, leveres tjenesten et standardprodukt og ”som det er og forefindes”, og der vil under tiden kunne opleves mindre fejl og mangler som løbende vil blive afhjulpet. Der udstedes ingen garantier af nogen art.

5.3 Indholds tilgængelighed og ophør af et format. Så længe et format understøttes af ejeren/udvikleren af ​​dette format, vil de relevante Publikationer i dette format være til rådighed for Abonnenter, som har købt adgang til denne Publikation. Men hvis ejeren/udvikleren af ​​et format ikke længere understøtter/supporterer formatet, eller Lix' leverandører af Publikationer (forlag, osv.) ikke længere anvender dette format, og det ikke længere betragtes som en branchestandard for digitalt indhold, kan Lix ikke garantere, at Publikationer i dette format stadig vil være til rådighed for Abonnenter, og Lix er berettiget, uden ansvar eller yderligere forpligtelser, at opsige tilgængeligheden af ​​Publikationer i disse formater med 12 måneders skriftligt varsel.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING

6.1 I det omfang gældende lovgivning tillader, accepterer Abonnenten, at Abonnentens eneste retsmiddel ved eventuelle fejl eller manglende præstation ved brug af Tjenesten er at afinstallere eventuel Lix-software og at stoppe med at bruge og betale for Tjenesten.

6.2 LIX KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG FOR ABONNENTENS INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, HERUNDER DRIFTSTAB ELLER TAB SOM FØLGE AF MISTET ELLER BEGRÆNSET ADGANG TIL TJENESTEN.

6.3 DET SAMLEDE ERSTATNINGSKRAV VEDRØRENDE TJENESTEN OG FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR, TREDJEPARTS APPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSINDHOLD KAN IKKE OVERSTIGE MERE END DET SAMLEDE BELØB BETALT AF ABONNENTEN TIL LIX I DE FORUDGÅENDE 6 (SEKS) MÅNEDER.

7. PRIVATLIV OG BRUG AF DATA

7.1 Registrering af oplysninger. Når Abonnenten tilmelder sig Tjenesten, indsamler Lix oplysninger fra Abonnenten, herunder brugernavn, adgangskode, e-mailadresse, fødselsdato, køn, by, land, hvilken skole eller hvilket universitet og studie (klasse, fag/linje og år) Abonnenten er tilknyttet osv. samt andre oplysninger, som Abonnenten frivilligt tilføjer til profilen, såsom mobiltelefonnummer og mobiludbyder. Hvis Abonnenten opretter forbindelse til Tjenesten ved hjælp Facebooks eller Googles legitimationsoplysninger, bemyndiger Abonnenten Lix til at indsamle relevante autentificeringsoplysninger, såsom brugernavn, krypterede adgangslegitimationsoplysninger og andre oplysninger, som kan være tilgængelige på eller via Abonnentens Facebook eller Google-konto, herunder navn, profilbillede, land, hjemby, e-mailadresse, fødselsdato og Abonnentens køn. Oplysningerne vil blive gemt og lejlighedsvis opdateret, så de kan bruges til de formål forklaret i nærværende afsnit 7. I tillæg til ovenstående indsamler Lix også data vedrørende Abonnentens brug af Tjenesten, herunder: (i) oplysninger om abonnementstype og interaktioner med Tjenesten, herunder hvilke bøger og kapitler Abonnenten læser, tid brugt på læsning, klik på reklamer, produkter og tjenester, der tilbydes, er knyttet til eller stilles til rådighed på Tjenesten; (ii) oplysninger om forespørgsler; (iii) materiale uploadet af Abonnenten; (iv) oplysninger om geografisk placering; og (v) tekniske data, som kan omfatte den URL, IP-adresse, unikke enheds-id, netværk og computerens ydeevne, browsertype, sprog- og identificeringsoplysninger, transaktionsoplysninger, der muliggør digital rights-management, operativsystem, og Lix softwareversion. Hvis Abonnenten er forbundet via en Facebook/Google-konto, kan lignende oplysninger om interaktioner med Tjenesten på Facebook/Google indsamles af Lix. Lix bruger cookies og lignende teknologier til at indsamle disse oplysninger – læs venligst vores Cookiepolitik for yderligere information, og hvordan du sletter eller forhindrer cookies. Deaktivering af cookies kan reducere niveauet, kvaliteten samt hvilken Tjeneste, der er til rådighed.

7.2 Formålet med at indsamle data og hvad data bliver brugt til. Lix bruger de indsamlede data til at: (i) personliggøre og forbedre Abonnentens oplevelse af Tjenesten og produkter og tjenester, der stilles til rådighed via Tjenesten, f.eks. ved at give tilpasset eller lokaliseret indhold, reklamer og tilbud; (ii) sikre de tekniske funktioner af Tjenesten og produkter og tjenester, der stilles til rådighed via Tjenesten, udvikle nye produkter og tjenesteydelser og analysere brugen af ​​Tjenesten, herunder samspillet med applikationer, reklame, produkter og tjenester, der stilles til rådighed, er knyttet til eller udbydes i Tjenesten; (iii) kommunikere med Abonnenten for servicerelaterede formål, herunder service- og advarsels-e-mails eller beskeder; (iv) tilgængeliggøre og promovere Tjenesten, herunder funktioner og indhold af Tjenesten og produkter og tjenester, der stilles til rådighed gennem Tjenesten, såsom deling, brugerinteraktioner, meddelelser og forslag samt integration med tredjeparts-tjenester; (v) håndhæve disse Vilkår, herunder beskytte rettigheder, ejendom eller sikkerhed i forhold til Lix', forlag, brugere eller andre personer og ophavsretsbeskyttet indhold af Tjenesten; og (vi) andet, angivet i disse Vilkår.

7.3 Deling af data. Abonnenten forstår og accepterer, at Facebooks, Googles eller andre tredjeparters brug af oplysninger fra Abonnenten er underlagt deres privatliv politikker og ikke disse Vilkår. For at skræddersy Abonnentens oplevelse og som en aftalt service til forlag og andre leverandører til Lix, kan Lix dele nogle oplysninger, der indsamles om Abonnenten (studie/deltager i undervisning, abonnementets længde osv.) og Abonnentens brug af Tjenesten med sådanne relevante tredjeparter, såsom aggregeret geografisk information, brugerstatistikker, hvilke bøger og kapitler, som læses, tid brugt på læsning, indstillinger og tekniske data. Disse oplysninger deles pseudonymt, og Lix vil ikke dele eller overføre personoplysninger, hvorfra Abonnenten direkte kan identificeres, f.eks. navn, adresse osv. til sådanne tredjeparter, og Lix vil tage rimelige forholdsregler for at forbyde tredjemandsapplikationsleverandører fra at forsøge at identificere Abonnenter ved hjælp af oplysninger overdraget af Lix eller ved at indsamle yderligere oplysninger uden Abonnentens forudgående udtrykkelige samtykke.

7.4 Databehandlere og overførsel af data til andre lande. Lejlighedsvis vil Lix dele data med andre virksomheder i Lix-gruppen og visse betroede tekniske samarbejdspartnere og tredjepartsudbydere, f.eks. hostingvirksomheder eller tekniske servicevirksomheder for at sætte dem i stand til at behandle data på vegne af Lix og kun efter instruktion af Lix. Sådanne tredjeparters behandling af data vil altid være genstand for tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med disse Vilkårs afsnit 7, en databehandleraftale samt gældende lovgivning. Lix behandler personoplysninger om Abonnenter på servere placeret i en række lande og delegerer behandling til samt udveksler data med tredjeparter i andre lande end Abonnentens og/eller Lix' hjemland. Data indsamlet inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") kan f.eks. overføres til og behandles af selskaber i Lix-gruppen eller andre tredjeparter identificeret ovenfor, placeret i et land uden for EØS. Abonnentens personlige data vil altid være beskyttet af gældende lov, og Lix vil over for Abonnenten stadig være ansvarlig for sådanne databehandlinger og -undladelser, og Abonnenten kan når som helst ved skriftlig henvendelse til Lix kræve alle identifikationsoplysninger om sådanne databehandlere.

ABONNENTEN SAMTYKKER UDTRYKKELIGT TIL, AT ABONNENTENS PERSONLIGE OPLYSNINGER BLIVER BRUGT SOM FASTSAT I DETTE AFSNIT 7, OG ACCEPTERER, AT PERSONOPLYSNINGERNE KAN BEHANDLES AF DATABEHANDLERE PÅ VEGNE AF LIX, OG AT SÅDANNE DATABEHANDLERE KAN PLACERES UDEN FOR EØS/EU.

7.5 Sikkerhed. Lix er forpligtet til at beskytte oplysninger om Abonnenter og vil til enhver tid overholde gældende databeskyttelseslovgivning, herunder den danske lov om behandling af personoplysninger og gældende EU-direktiver og forordninger, herunder direktiv 95/46/EF. Abonnentens adgangskode beskytter Abonnentens egen konto, så Abonnenten skal bruge en unik og stærk adgangskode samt ændre adgangskoden fra tid til anden; men altid hvis Abonnenten på noget tidspunkt har mistanke om, at adgangskoden er blevet kompromitteret. Selvom Lix træffer rimelige forholdsregler til databeskyttelse, er ingen sikkerhedsforanstaltninger helt sikre, og Lix garanterer ikke for sikkerheden af ​​Abonnentens data. Abonnenten kan få adgang til og ændre nogle af de oplysninger, Lix har registreret om Abonnenten gennem indstillinger på Abonnentens profil, og Lix opfordrer Abonnenten til altid at opdatere sine personlige oplysninger. Hvis du vil vide mere om dine registrerede oplysninger, har spørgsmål om indsamling og behandling, vil foretage rettelser eller gøre indsigelse mod behandling, overførsel til tredjemand eller disse Vilkår, kan du som Abonnent til enhver tid kontakte Lix via e-mail på support@lix.com eller bruge kontaktoplysningerne i slutningen af ​​disse Vilkår.

7.6 Links. Lix kan vise oplysninger fra tredjeparter og andet indhold, som linker til tredjeparts websteder. Lix kan ikke kontrollere eller holdes ansvarlig for tredjeparters websites og beskyttelse af personlige oplysninger og indhold der indhentes via sådanne websites, og Abonnenten bør læse disse tredjeparters privatlivspolitikker, hvis Abonnenten ønsker at finde ud af, hvordan disse tredjeparter indsamler og behandler personlige oplysninger.

8. DIVERSE

8.1 Frafald af sanktioner. Et frafald af en sanktion eller retsmiddel ved brud på disse Vilkår anses ikke for at være et frafald af at gøres denne sanktion eller retsmiddel gældende ved senere brud på samme eller lignende bestemmelser i disse Vilkår.

8.2 Overdragelse af forpligtelser og rettigheder. Abonnenten kan ikke overdrage eller overføre abonnement eller rettigheder og/eller forpligtelser til tredjemand. Lix er berettiget til at overdrage abonnement samt rettigheder og forpligtelser til tredjepart med et skriftligt varsel på minimum 30 dage.

8.3 Opsummeringer. Opsummeringerne placeret i bunden af hvert afsnit i disse Vilkår, som begynder med ordene "Hvad det egentlig betyder: ", er udelukkende for overskuelighedens skyld, er ikke materielt bindende og kan på ingen måde bruges til at fortolke bestemmelserne i disse Vilkår.

8.4 Lovvalg og værneting. Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, internationale/EU konventioner eller af forbrugerrettighedsbeskyttende direktiver, vil disse Vilkår og abonnementsaftalen være underlagt dansk ret, og Parterne er enige om, at de danske domstole skal fungere som eksklusiv jurisdiktion, og enhver tvist, der udspringer af eller på grundlag af disse Vilkår, skal afgøres ved byretten i Aarhus.

8.5 Kommunikation. Som led i denne Tjeneste accepterer Abonnenten at modtage information om Tjenesten, kvitteringer, påmindelser, juridisk information og information om nyt indhold og servicemeddelelser via e-mail, og Abonnenten kan altid kontakte Lix via e-mail med adresserne angivet i disse Vilkår, på Lix' hjemmeside eller via Tjenestens kommunikationsredskaber. Abonnentens e-mail vil aldrig blive udleveret til tredjepart.

9. ÆNDRINGER I DISSE VILKÅR

Lix kan ændre disse Vilkår. Vilkårene i den aktuelle version vil altid være tilgængelig på Lix' hjemmeside. Hvis ændringerne i Vilkårene er væsentlige, vil Lix informere Abonnenten via Tjenesten eller via e-mail direkte med et varsel på mindst 30 dage. Abonnentens fortsatte brug af Tjenesten derefter udgør accept af ændringerne.

10. INFORMATION OG VEJLEDNING VEDRØRENDE KLAGER

Hvis du ønsker at klage over Tjenesten eller køb via Lix' Tjeneste, hører vi gerne fra dig, men du kan også indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. Du kan indgive en klage til Centeret på www.forbrug.dk. Du kan også indgive en klage via webstedet Europa-Kommissionens Online Dispute Resolution (ODR), der kan være relevant, hvis du bor uden for Danmark. Du kan indgive din klage her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse highfive@lix.com.